Český Zákoník CZ - Nový Občanský zákoník

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

Občanský zákoník OBECNÁ ČÁST

Soukromé právo, užití předpisů občanského práva , fyzické osoby, právnické osoby, korporace, fundace , nadační fond, spotřebitel, podnikatel, smluvní zastoupení , prokura, opatrovnictví, věci a jejich rozdělení , cenný papír, právní jednání, soukromá a veřejná listina, neplatnost jednání , promlčení, délka a běh promlčecí lhůty ...

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

Občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO

Manželství, vznik manželství, povinnosti a práva manželů , manželské majetkové právo, rozvod manželství, příbuzenství a švagrovství , poměry mezi rodiči a dítětem, určování rodičovství, osvojení , souhlas s osvojením, rodiče a dítě, rodičovská odpovědnost , vyživovací povinnost, poručenství, opatrovnictví dítěte, pěstounství ...

ČÁST TŘETÍ -
ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

Občanský zákoník ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

Věcná práva, držba, vlastnictví, vlastnické právo a spoluvlastnický podíl, správa domu a pozemku, užívací právo, zástavní právo, zadržovací právo, správa cizího majetku, pojištění, obezřetné investice, dědické právo, závěť  dědická smlouva, vydědění, pohledávky, dluhy ...

ČÁST ČTVRTÁ -
RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

Občanský zákoník RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

Závazky ze smluv, finanční služby, dluhy a pohledávky, zajištění a pokuty, darování a odvolání daru, koupě movité a nemovité věci, nájem bytu či prostoru, ubytování, licence, úvěr, pracovní poměr, zprostředkování a obchodní zastoupení, přeprava, dílo, péče o zdraví, důchod, pojištění, odškodnění a náhrada škody ...

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Občanský zákoník USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná, lhůty a doby, majetkové právo manželské, právnické osoby, věcná práva, pozemky a stavby, dědické právo, závazková práva, závěrečná ustanovení, zrušené zákony a vyhlášky ...

Nové články a komentáře

Nový Občanský zákoník platný od 1.1. 2014 (20.11. 2013) -

Spuštění nového informačního webu k Občanskému zákoníku platnému od 1. ledna 2014, který se dotkne všech obyvatel a ...